​Hälso- och sjukvård för hela människan

Reumatikerförbundet vill att människor med sjukdom i rörelseorganen ska få en tidig och korrekt diagnos för att kunna leva ett så bra och fullgott liv som möjligt utan följdsjukdomar.

Det handlar om att primärvården snabbt ska slussa personer med tecken på reumatisk sjukdom till rätt specialistvård, att rätt medicinering sätts in snabbt så att sjukdomsförloppet hejdas och att sjukvården ser till hela människan.

I takt med att diagnos- och behandlingsmöjligheterna har ökat de senaste åren har behovet av fler reumatologer vuxit. Reumatikerförbundet och Svensk reumatologisk förening, SRF, beräknar behovet av reumatologspecialister till 5 specialister/100 000 innevånare.

Att leva med en autoimmun sjukdom (där kroppens egna antikroppar skadar kroppens egna celler) leder ofta till fler sjukdomar. Vården bör därför erbjuda en vårdkontakt som patienten kan använda sig av oavsett symptom och som slussar rätt genom hela vårdapparaten. Möjlighet att få direktremiss från en specialist utan att passera primärvården bör också finnas, då många får diffusa symtom som allmänläkare inte alltid uppfattar.

Vården behöver bli bättre på att se helheten. Reumatiker får sällan frågor om konsekvenser av sin sjukdom – exempelvis ett begränsat sexualliv, psykisk ohälsa eller andra komplikationer i vardagen som sjukdomen kan skapa. I hälsoplanen som görs för varje patient bör vården väga in faktorer som dessa och tillsammans med patienten hitta lösningar som främjar allas rätt till sexualliv, familjebildning och psykisk hälsa.

Alla vårdmöten behöver inte vara fysiska. Att själv med hjälp av dator, mobiltelefon eller på annat sätt kunna ta kontakt och kommunicera med vården är positivt. Reumatikerförbundet anser att digitaliseringens möjligheter ska vara en integrerad del i den löpande verksamhetsutvecklingen i vården.

Det är viktigt att all vård utgår från Socialstyrelsens nationella behandlingsriktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Men det är minst lika viktigt att dessa riktlinjer uppdateras kontinuerligt i samarbete med patienter och patientorganisationer.

Reumatikerförbundet vill:

  • Att vården är personcentrerad och bygger på ett partnerskap där de professionella lyssnar på patienten och närstående och där man ser hela människan.
  • Att vården hålls samman av en koordinator, en person som hjälper till att samordna all vård som patienten behöver.
  • Att patienten ska ha rätt till en hälsoplan som omfattar allt från livsstilsförändring till mål om bättre hälsa för hela människan.
  • Att alla som behöver får möjlighet till patientutbildning.
  • Att vården skapar rätt förutsättningar för interprofessionellt teamarbete*, där patienten är en del av teamet.
  • Att tillgången till vård och behandling är jämlik, oavsett bostadsort, patientens ålder, kön eller socioekonomisk bakgrund.
  • Att övergången från barn- till vuxenspecialistvård fungerar utan kvalitetsförsämring för patienten.
  • Att tandvården på sikt blir en del av den vanliga vården. För många är tandvård/munhälsa kostsamt, därför bör det finnas särskilda riktlinjer för finansiering av tandvård/munhälsa för patienter med kroniska sjukdomar.

* ”Interprofessionell samverkan innebär att olika yrkesgrupper har en gemensam teamidentitet, samarbetar på ett integrerat sätt där man är ömsesidigt beroende av varandra för att lösa problem och tillhandahålla hälso- och sjukvård.” (Reeves et al, 2012)


Vårt intressepolitiska arbete

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng