Våra samlade remissvar och yttranden - Reumatikerförbundet

Våra samlade remissvar och yttranden

Här hittar du Reumatikerförbundets remissvar och yttranden från 2012 arkiverade. Klicka på året du är intresserad av så hittar du även remissvaret som en nedladdningsbar pdf-fil.

2021

Remissvar, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa, SOU
2021:8

Reumatikerförbundet ställer sig bakom Funktionsrätt Sveriges remissvar på utredningen. Förbundet vill dock göra tillägget, att inom de ekonomiska ramar som givits för utredarens förslag, stöder förbundet förslaget om att sänka åldern för de som omfattas av den organiserade barn- och ungdomstandvården, från att idag gälla till 23 års ålder, till att gälla till 19 års ålder.
Reumatikerförbundets grundläggande hållning är att tandvården bör ingå i den vanliga hälso- och sjukvården och omfattas av högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvården.

Remissvar, En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, SOU 2021:19

Nya biologiska läkemedel och andra nya läkemedel har gjort stor skillnad för många.
Det kan ses som en självklarhet att läkemedel ska finnas till hands för den som behöver, men det har blivit allt vanligare i Sverige att mötas av att läkemedel blivit restnoterat. Det innebär ofta praktiska problem och mycket oro för den som är sjuk. En utredning ligger nu på bordet.


I slutet av förra året agerade Reumatikerförbundet därför tillsammans med Svensk reumatologisk förening (SRF) och Nationella programområdet (NPO) för reumatologi, för att åstadkomma en lösning som också håller på sikt. Vi anser att alla inblandade i produktions- och distributionskedjan måste avkrävas ett tydligt ansvar för att den egna delen i kedjan ska fungera. Alternativet är att svenska staten kliver in och aktivt producerar och distribuerar läkemedel i Sverige. Vi menar också att om ett läkemedel ingår i läkemedelsförmånen borde företagen ha en viss tillhandahållande- och leveransskyldighet.

2020

Remissvar, Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2020

Allmänna synpunkter

Reumatikerförbundet tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissversionen. Vi har följt, och varit med i arbetet på många olika sätt och är glada att kunna konstatera att det gett resultat. Rehabilitering, möjlighet till bättre samordning och personcentrering som är centralt för våra medlemmar har fått stort utrymme i den nya versionen. Förhoppningsvis kommer de nya riktlinjerna att leda till tidig diagnos, färre sjukskrivningar och bättre hälsa och på sikt även mindre belastning på vården. Att fler får rätt behandling tidigt kommer också att bidra till färre ledskador för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Sjukdomar i rörelseorganen är komplexa. Vi är alla olika och har olika behov och utmaningar att möta i vår vardag. I de nya riktlinjerna har teamrehabilitering i kombination med läkemedelsbehandling fått en hög prioritet. Det är bra och ger möjlighet till både personcentrerad vård och bättre hälsa i större utsträckning än idag.

Remissvar – Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter (SOU 2020:36)

23 november 2020

Reumatikerförbundet har ca 44 500 medlemmar som ofta är stora konsumenter av sjukvård och egenvård. I Sverige finns det mer än en miljon människor som har någon form av reumatisk sjukdom och det är sannolikt lågt räknat. Hur vården och samhällets trygghetssystem fungerar, vilken kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och likvärdighet som råder är viktigt.

Allmänna synpunkter
Reumatikerförbundet har valt att kommentera ett par av förslag i utredningen. Dels förslaget om vilka som ska ingå i den myndighetsgemensamma arbetsgrupp som utredningen föreslår. Dels förslaget om obligatorisk skyldighet för alla kommuner att inrätta en tjänst som medicinskt ansvarig för rehabilitering, en MAR.

I övrigt ställer vi oss bakom Funktionsrätt Sveriges remissvar.

Läs remissvaret:

Remissvar: God och nära vård, SOU 2020:19

Reumatikerförbundet har ca 46 500 medlemmar som ofta är stora konsumenter av sjukvård och egenvård. Hur vården och samhällets trygghetssystem fungerar, vilken kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och jämlikhet som råder är viktigt för att uppnå en god och nära vård för våra grupper. I Sverige finns det mer än en miljon människor som har någon form av reumatisk sjukdom och det är sannolikt lågt räknat.

Vården ska organiseras och utgå från individens förutsättningar och behov. Vi ser mycket positivt på utredningens ambition att skapa incitament för förändringar som kan leda hälso- och sjukvården i den riktningen.

Vi saknar ett skarpt förslag när det gäller att funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, ska finnas i alla kommuner. Vi drev frågan om detta i valet 2018, då det är en viktig funktion för många med sjukdom i rörelseorganen. I juni kom ett sådant förslag i ett annat betänkande, Sammanhållen kunskapsstyrning SOU, 2020:36. Det ser vi som mycket positivt.

Vi föreslår att patientorganisationerna ges en tydlig roll i arbetet med att utbilda medlemmarna i den egna organisationen. Vi föreslår också att vissa delar som (t ex fast vårdkontakt, individuell plan, patientkontrakt) ska ingå de patientskolor som vården ofta erbjuder. Även vårdpersonalen måste utbildas för att känna till vad som nu blir patientens rätt. Patientens rätt borde ingå som en del i alla vårdutbildningar.

Läs hela remissvaret: Remissvar Reumatikerförbundet God och nära vård, SOU 2020:19.

Remissvar: TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

Reumatikerförbundet tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på rapporten. Vi har tidigare påtalat just det som rapporten tar upp, hur viktigt det är att skapa förutsättningar för att driva apotek i glesbygd för en jämlik tillgång till läkemedel och rådgivning.

Reumatikerförbundets remissvar
Reumatikerförbundet tillstyrker förslagen i Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets rapport. Vi vill se en jämlik tillgång till läkemedel i hela landet oavsett var man bor. God tillgänglighet till vård och läkemedel är en förutsättning för en god hälsa. Förlaget kommer att leda till att fler apotek kan ta del av glesbygdsbidraget och därmed öka tillgängligheten till apotek och läkemedel för de som bor i glesbygd.

Läs Reumatikerförbundets yttrande över rapporten Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice: Remissvar Reumatikerförbundet S2020

Målnivåer – vård vid rörelseorganens sjukdomar

23 oktober 2020

Reumatikerförbundet tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen. Hur olika målnivåer utformas är viktigt för våra medlemmar och de berörda patientgrupperna. Vi anser att det är bra att nya indikatorer tillkommit sedan 2015 och att målsättningen är högre än tidigare för ytterligare några andra.

Vi vill också ta tillfället i akt och framhålla att det är viktigt att alla olika insatser såsom vårdförlopp, riktlinjer och andra styrdokument synkroniseras för att allt ska stämma överens över hela linjen. Som till exempel tid från symtom till diagnos.

Läs remissvaret:

Remissvar, Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2020

15 juni 2020

Allmänna synpunkter

Reumatikerförbundet tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissversionen. Vi har följt, och varit med i arbetet på många olika sätt och är glada att kunna konstatera att det gett resultat. Rehabilitering, möjlighet till bättre samordning och personcentrering som är centralt för våra medlemmar har fått stort utrymme i den nya versionen. Förhoppningsvis kommer de nya riktlinjerna att leda till tidig diagnos, färre sjukskrivningar och bättre hälsa och på sikt även mindre belastning på vården. Att fler får rätt behandling tidigt kommer också att bidra till färre ledskador för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Sjukdomar i rörelseorganen är komplexa. Vi är alla olika och har olika behov och utmaningar att möta i vår vardag. I de nya riktlinjerna har teamrehabilitering i kombination med läkemedelsbehandling fått en hög prioritet. Det är bra och ger möjlighet till både personcentrerad vård och bättre hälsa i större utsträckning än idag.

Läs remissvaret:

Remissvar En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering, SOU 2020:6

8 maj 2020

Reumatikerförbundet tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på delbetänkandet. 

Reumatikerförbundet har ca 46 500 medlemmar som ofta är stora konsumenter av sjukvård och egenvård. I Sverige finns det mer än en miljon människor som har någon form av reumatisk sjukdom och det är sannolikt lågt räknat. För den som har en kronisk sjukdom är fortskridande funktionsnedsättning och livslång behandling i form av läkemedel ofta ett faktum. Hur vården och samhällets trygghetssystem fungerar, vilken kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och likvärdighet som råder är betydelsefullt.

Andelen som mist sin sjukpenning de senaste åren är högst bland reumatiker och personer med andra sjukdomar i rörelseorganen enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen 2018. Vi välkomnar utredningen som berör många av våra medlemmar i högsta grad, och delar utredarens uppfattning om att sjukförsäkringen måste vara rättssäker, men även förutsägbar och begriplig för den försäkrade. Och inte minst en trygghet, man ska vara trygg i att samhället stöttar när det behövs. Vi får många vittnesmål från förbundets medlemmar som vittnar om motsatsen, det svårt att förstå försäkringen och i synnerhet vid avslagsbeslut. Det är också svårt att förstå vitsen med att tvingas byta jobb när man närmar sig pension och allt fungerar där man är, om än på 75 procent. För att personer med kronisk sjukdom ska kunna komma tillbaka på arbetsmarknaden behövs ett flexiblare sjukförsäkringssystem.

Läs remissvaret:

Remissyttrande, Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, SOU 2019:42

13 januari 2020

Reumatikerförbundet har ca 46 500 medlemmar som ofta är stora konsumenter av sjukvård och egenvård. Hur vården fungerar, vilken kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och likvärdighet som råder är betydelsefullt. I Sverige finns det mer än en miljon människor som har någon form av reumatisk sjukdom och det är sannolikt lågt räknat. Lägger vi till övriga grupper som har någon kronisk sjukdom är det en stor grupp som påverkas när förändringar i sjukvård och inom apoteksområdet föreslås.

Reumatikerförbundet har fått möjlighet att yttra sig över förslaget, här är förbundets synpunkter:

Reumatikerförbundet välkomnar utredningens förslag som ska leda till att uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen, säkerställa en jämlik vård samt att ge de med störst behov företräde.

Den tidigare vårdvalsreformen ledde till undanträngningseffekter, inte minst för den som har kroniska sjukdomar och stora behov. Vi kan konstatera att den tidigare vårdvalsreformen inte var optimal för de grupper vi företräder, människor med en eller flera kroniska sjukdomar. Vårt yttrande omfattar de delar som vi ser relevanta för våra medlemmar.

Reumatikerförbundet är positivt till att integrera möjligheten till digital vård i den vård som redan bedrivs, som en del av den vård som vårdcentralerna erbjuder. Sedan kan detta ske på olika sätt, per telefon, mail, via chatt eller på annat. Men alltid efter vars och ens behov, det är patientens behov som ska styra.

Läs remissvaret:

Remissvar vårdförlopp RA

Remissvar vårdförlopp höftartros

2019

Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89

27 maj 2019

Utredningen föreslår att statens nuvarande särskilda bidrag för landstingens läkemedelskostnader i sin helhet förs över till det generella statsbidraget. För Reumatikerförbundet är det viktigt att våra medlemmar får tillgång till den behandling i form av läkemedel som de behöver. Behandlande läkare ska inte behöva fundera på hur en förskrivning påverkar klinikens ekonomi. Det är patientens behov som ska styra förskrivning av läkemedel.

Läs hela remissvaret här: Remissvar – Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 201889

Slutbetänkande Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning SOU 2019:28

23 oktober 2019

De föreslagna lagförändringarna begränsar inte utbudet av den alternativa vård som riktar sig till patienter med reumatiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen. Det gör lagändringarna otillräckliga, anser Reumatikerförbundet.

Läs hela remissvaret här:

2018

Remissvar om ny lag om koordinatorsinsatser, DS 2018:5

22 maj 2018

Sverige har i och med undertecknandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning åtagit sig att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att uppnå och vidmakthålla största möjliga oberoende, full fysisk, mental, social och yrkesmässig förmåga samt fullt inkluderande och deltagande i livets alla aspekter. Sverige är dock en bra bit från att uppfylla detta åtagande, inte minst när det gäller att säkerställa att kompetent personal finns inom de olika områden som behövs. Förslaget är dock ett steg i rätt riktning.

Läs Funktionsrätt Sveriges remissvar som Reumatikerförbundet bidragit till: Remissvar med Funktionsrätt

Remissyttrande över SOU 2018:39, God och nära vård – En primärvårdsreform

21 november 2018

Den som har en inflammatorisk sjukdom tas ofta om hand av specialister inom reumatologin och är nöjd med den vård och behandling som ges. Men det gäller långt ifrån alla våra medlemmar. För en del har det stora problemet varit att få rätt diagnos.

Läs hela remissvaret här:

2017

Yttrande över ”Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna” Ds 2016:41 (dnr S2016/07117/SF)

10 februari 2017

Förslag till lagstadgat ansvar för landstingen att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna.

Läs yttrandet här:  Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna Ds 201641

Yttrande över ”Ordning och reda i välfärden” SOU 2016:78 (dnr Fi2016/04014/K)

20 februari 2017

I ljuset av den utveckling som hittills varit, där exempel på övervinster vittnar om att tydliga spelregler för privata aktörer som agerar i välfärdssektorn saknas, välkomnar Reumatikerförbundet Välfärdsutredningens betänkande ’Ordning och reda i vården’. 

Läs Reumatikerförbundets remissvar genom att klicka på länken:  

Läkemedelsverket – Yttrande över ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte –Förslag på åtgärder för att vidareutveckla och sprida information om generiskt utbyte” (dnr 1.1 – 2016-005861)

23 mars 2017

Yttrande om åtgärder för att förbättra informationen om generiskt utbyte.

Läs hela remissvaret här: 

Remissyttrande över betänkandet från spelutredningen ”En omreglerad spelmarknad” SOU 2017:30

18 augusti 2017

Idag går 1,6 miljarder varje år till ideella organisationer som består av miljontals medlemmar runt om i hela Sverige. Reumatikerförbundet ser positivt på att spelmarknaden blir kontrollerad men är oroad för utvecklingen av ideella organisationers finansiering.

Läs hela remissvaret här: 

Yttrande över Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15

18 augusti 2017

Reumatikerförbundet ser positivt på att apotekens grunduppdrag ska förtydligas i form av tre huvuduppgifter: Säkerställa att konsumenten så snart som möjligt får tillgång till läkemedel och andra varor. Ge individuellt anpassad information och rådgivning och att i förekommande fall genomföra utbyte av läkemedel. Upplysa om patientens rätt att mot betalning få det föreskrivna läkemedlet.

Läs hela remissvaret här: 

Remissyttrande över Yttrande över ”Kvalitet i välfärden –bättre upphandling och uppföljning” SOU 2017:38

1 september 2017

Reumatikerförbundet delar i huvudsak utredningens slutsatser men saknar förslag på hur patienter kan involveras för att utforma kvalitetsarbete och mätningar.

 Läs hela remissvaret här: 

Socialstyrelsen – allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel – Dnr 4. 1.1–14967/2016

26 september 2016

Yttrande över Socialstyrelsens förslag om föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. 

Läs hela remissvaret här: 

2016

Digitala tjänster – Digital vardag

18 januari 2016

Alla ska få bästa tänkbara vård och behandling och fullt ut kunna vara delaktiga i sin egen vård oavsett digitaliseringsmognad och IT-kunnande, skriver Reumatikerförbundet i sitt remissvar till Sveriges Konsumenter. 

Vi ser att det finns en stor utvecklingspotential inom hela området eHälsa. All digital informationshantering inom sjukvården är bara i sin linda. 

Läs vårt svar i sin helhet:

Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag inom tandvården

25 januari 2016

Förslagen rör framför allt information till medborgare och patienter som söker tandvård i länder inom EES. 

Reumatikerförbundet anser att förslagen är välgrundade och stärker tryggheten vid gränsöverskridande vård och tandvård.

Läs hela remissvaret här:  

Kliniska läkemedelsprövningar – yttrande över Ds 2016:11 (S2016/03366/FS)

26 september 2016

Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar.

Läs hela yttrandet här:

Yttrande över DS 2016:12 – etisk granskning av klinik läkemedelsprövning

26 september 2016

Läs hela yttrandet här: 

2015

Remissvar till betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

8 april 2015

Reumatikerförbundet har flera synpunkter på denna remiss.

Reumatikerförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i rörelseorganen såsom fibromyalgi och artros. Vi är nästan 50 000 medlemmar. Alla människor kan drabbas av reumatiska sjukdomar, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska och människor som drabbas får leva med sjukdomen livet ut. Det finns närmare hundra diagnoser inom Reumatikerförbundets område.

Reumatikerförbundet har en betydande roll som forskningsfinansiär inom det reumatologiska forskningsområdet och verkar också genom patientrepresentanter inom många av de kvalitetsregister som berör våra medlemmar.

Forskningens framsteg är viktiga för våra medlemmar och de stora framstegen inom reumatologin de senaste 20 åren har bidragit till att många av våra medlemmar har väsentligt mycket bättre förutsättningar att leva ett gott liv. Förbundets vision är också ” Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”. 

Reumatikerförbundet ställer sig generellt positivt till registerforskning och välkomnar utredningens förslag för att underlätta registerbaserad forskning och att inrätta ett Nationellt biobanksregister.

Vi instämmer i utredningens slutsats att registerbaserad forskning, forskningsregister och forskningsdatabaser inte innebär något betydande intrång i enskildas personliga integritet.

Etikprövningslagen

Betänkandet föreslår ett förenklat etikprövningsförfarande. Vidare föreslås det att utlämnande från forskningsdatabaser alltid ska kräva etiktillstånd.

Reumatikerförbundet ser positivt på förslaget kring ett förenklat förfarande då detta kan förkorta processen samtidigt som en integritetsbedömning fortfarande görs. Att uttag ur forskningsdatabaser alltid ska föregås av etiktillstånd är viktigt för integritet och en god etisk standard.

Kodnyckelförfarande

Förslaget är att kodnycklar ska bevaras hos den myndighet som har lämnat ut kodnyckeln under 20 år från dess att den först lämnades ut. 

Reumatikerförbundet ser positivt på förslaget men ser också vikten av att ett system införs för rutiner kring information om när en kodnyckel håller på att löpa ut. Detta för att säkerställa att kodnycklar som fortfarande kan vara till användning inte förstörs.

Sekretessbestämmelse

I betänkandet föreslås att personuppgifter som samlats in för forskning alltid ska vara skyddade av absolut sekretess och den betonar också att det är viktigt att personuppgifter behandlas enligt gällande regler och i säkra system. Regeringen föreslås uppmana till detta i regleringsbreven till universitet och högskolor.

Reumatikerförbundet stödjer att sekretessen kring personuppgifter stärks och vill betona vikten av att detta följs upp. Det är viktigt att universitet och högskolor centralt tar ansvar för hanteringen av sekretessen och att detta inte hamnar hos den enskilda forskargruppen. Det behövs förslag på hur universiteten konkret ska lösa uppgiften och det behövs också resurser för detta.

Forskningsdatabaser

Betänkandet föreslår en ny lag om inrättandet av forskningsdatabaser. Den nya lagen ska ge allmänna regler för forskningsdatabaser. Regeringsförordningar ska sedan reglera ändamål och innehåll i de olika databaserna. Definitionen av en forskningsdatabas är i lagförslagets §2: ”En databas (uppgiftssamling) med uppgifter som samlas in från enskilda individer eller från myndighetsregister och som är en nationell infrastruktur för att tillhandahålla uppgifter till flera olika framtida forskningsprojekt.” Vidare föreslås Vetenskapsrådet behandla vilka forskningsdatabaser som bör finnas.

Reumatikerförbundet ser möjligheterna till långsiktiga vinster av att kunna skapa forskningsdatabaser av det slag som beskrivs men uppfattar begreppet som aningen vagt formulerat. Vidare vill vi betona vikten av tydliga föreskrifter om syfte, innehåll, användningsområden med mera. Detta för att undvika uppkomsten av databaser med oklara syften där individens integritet kan riskeras. Samtidigt är det viktigt att centraliseringen av beslut om forskningsdatabaser inte får en hämmande effekt på forskningen. 

Nationellt biobanksregister

Svenskt biobanksregister görs om till Nationella biobanksregistret där Socialstyrelsen får personuppgiftsansvar. Registrering i registret ska kunna ske efter samtycke med den enskilde. Absolut sekretess ska gälla de uppgifter som finns i registret och registreringen ska bygga på samtycke.

Reumatikerförbundet stödjer förslaget till ett nationellt biobanksregister och ser fördelarna med ett nationellt system. Vi vill dock betona vikten av att registret baseras på samtycke och att samtycket blir en aktiv handling och inte avsaknaden av ett nekande. Det är också viktigt att uttag skall kunna göras för vård och behandling. 

Anne Carlsson,
Ordförande Reumatikerförbundet

Stockholm, 2015-02-09

Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsa Ds 2014:41 (Diarienummer 2014/8155/FS)

8 april 2015

Reumatikerförbundet ställer sig positivt till förslagen i promemorian och att Sverige ansluter sig till konventionen.

Reumatikerförbundet har tagit del av remissen: Departementsserie 2014:41 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsa. Vi tackar för inbjudan att lämna synpunkter och vill lämna följande kommentar.

Reumatikerförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i rörelseorganen så som artros och fibromyalgi. Tillsammans är vi nästan 50 000 medlemmar. Alla, både gamla och unga, kan drabbas av sjukdomar i rörelseorganen.

Sjukdomarna är kroniska och kräver ofta läkemedelsbehandling som inte sällan är både komplicerad och omfattande. Att våra medlemmar, i egenskap av läkemedelsanvändare, kan lita på läkemedlens äkthet och kvalitet är fullkomligt centralt.Europarådet antog 2010 en konvention om förfalskning av läkemedel och medicintekniska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsan.

Sverige har varken undertecknat eller ratificerat konventionen än. Syftet med konventionen är att straffbelägga brott av den här typen, skydda brottsoffer och underlätta samarbete. I promemorian övervägs det vilka lagändringar och andra åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna ansluta sig till konventionen. 

Läkemedelsförfalskning är ett stort problem i många länder och även om problemet är störst i utvecklingsländer blir det allt vanligare även i västvärlden. De senaste åren har flera fall av förfalskningar upptäckts i de vanliga distributionskanalerna både i Europa och USA.  

Reumatikerförbundet ser allvarligt på problemet och det är av största vikt att det uppmärksammas. Ytterst är detta en viktig patientsäkerhetsfråga. Reumatikerförbundet ställer sig därför positivt till förslagen i promemorian och att Sverige ansluter sig till konventionen.

Vi vill betona att det är viktigt att Läkemedelsverket tydligt prioriterar frågan både från ett utrednings- och uppföljningsperspektiv men också när det gäller information och utbildning.
Stockholm, 26 februari 2015
 
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet

Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor (Diarienummer Fi2015/810)

8 april 2015

Reumatikerförbundet har ingenting att erinra mot förslaget att skattereduktion för gåvor slopas. Vi har uppfattat skattereduktionen som onödigt byråkratisk för oss som gåvomottagare.

Reumatikerförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med reumatiska sjukdomar, med nära 50 000 medlemmar. Alla människor kan drabbas av reumatiska sjukdomar, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar och människor som drabbas får leva med sjukdomen resten av livet. Det finns närmare hundra diagnoser inom Reumatikerförbundets område.  

Som ideell organisation har Reumatikerförbundet under 70 år spelat stor roll för demokrati och delaktighet i det svenska samhället. Vi har värnat våra medlemmars rätt att leva ett fullvärdigt trots kroniska sjukdomar. Det vill vi fortsätta att göra. 

Reumatikerförbundet har ingenting att erinra mot förslaget att skattereduktion för gåvor slopas. Förslaget innebär 0,25 miljarder kronor i ökade skatteintäkter för år 2016. Det är medel som kan användas i bättre syften än att gynna dem som skänker gåvor.

Vi vet av egna erfarenheter att det finns stora behov att fylla inom exempelvis rehabiliteringsområdet för kroniskt sjuka. Vi har uppfattat skattereduktionen som onödigt byråkratisk för oss som gåvomottagare.

Vi hoppas att människor vill fortsätta att ge gåvor till forskningen kring de reumatiska sjukdomarna och till vår verksamhet för att de anser att vi gör gott!  

Stockholm i april 2015

Reumatikerförbundet
Anne Carlsson
Förbundsordförande

Remiss om apoteksombud – Rapport från Läkemedelsverket

8 april 2015

Reumatikerförbundet instämmer med stora delar av förslagen och vill understryka vikten av att apoteksombud finns kvar även efter 30 juni 2015.

Reumatikerförbundet är en intresseorganisation för människor med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Reumatikerförbundet har nära 50 000 medlemmar och många av dem är stora konsumenter av läkemedel.

Reumatikerförbundet har tagit del av Läkemedelsverkets rapport Apoteksombud och lämnar följande svar. 
Rapportens syfte är att föreslå en konkurrensneutral ordning som bidrar till att säkerställa läkemedelsförsörjningen i hela landet. 

Reumatikerförbundet instämmer med stora delar av förslagen och vill understryka vikten av att apoteksombud finns kvar även efter 30 juni 2015. Att alla öppenvårdsapoteksaktörer på marknaden ges möjlighet att etablera ombud under samma förutsättningar är en självklarhet om en konkurrensneutral ordning skall uppkomma.

Reumatikerförbundet vill också poängtera att det är viktigt att utvecklingen av läkemedelsförsörjningen i lands- och glesbygd följs upp på ett grundligt och kontinuerligt vis. Skulle uppföljningen visa på en minskad läkemedelsförsörjning behöver åtgärder vidtas.

Stockholm 8 januari 2015

Anne Carlsson Förbundsordförande

Remissvar: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte (S2011/8290/FS)

8 april 2015

Reumatikerförbundet har många kommentarer till denna remiss.

Reumatikerförbundet samlar personer med reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i rörelseorganen. Många av de reumatiska sjukdomarna kräver regelbunden kontakt med hälso- och sjukvården och läkemedel är en vanlig del av behandlingen.

Det är inte ovanligt att en person förskrivs ett stort antal olika preparat. Reumatikerförbundet verkar för en jämlik och väl fungerande hälso- och sjukvård och i den är läkemedelsbehandling en viktig del. Förskrivning och expediering av läkemedel är en del av vårdkedjan och det är också mycket viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

Vi har tagit del av remissen Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte från Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och tydliggöra eventuella förbättringar och försämringar med att införa generisk förskrivning ur ett patient- och förskrivarperspektiv.

I uppdraget ingår också att analysera och komma med förslag på insatser som skulle kunna genomföras på kort sikt i syfte att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte samt att ge en rekommendation i frågan om generisk förskrivning bör införas i Sverige eller inte.

Generisk förskrivning innebär att förskrivaren skriver substansnamnet istället för produktnamnet. På så sätt blir det upp till apoteken att välja vilken produkt som expedieras. 

Reumatikerförbundet har följande kommentarer: 

• Läkemedelsverket gör bedömningen att ett införande av generisk förskrivning inte självklart skulle öka patientsäkerheten och de rekommenderar därför att generisk förskrivning inte införs i Sverige. Reumatikerförbundet ser inget problem med att tillåta generisk förskrivning som komplement till nuvarande system. Tvärtom kan det många gånger vara förvirrande för patienten att ett visst preparat skrivs ut av läkaren och att det sedan byts ut på apoteket.

Bättre då att läkaren väljer substans och att farmaceuten avgör vilken produkt som skall expedieras. För vissa produkter behöver dock möjligheten att förskriva en viss produkt finnas. Ett sådant exempel är de biologiska läkemedlen som ofta används vid behandling av till exempel reumatoid artrit. 

• Läkemedelsverket rekommenderar en fortsatt utveckling av och samverkan kring en helhetssyn från förskrivning till expedition, inklusive ett återrapporteringssystem från apotek till förskrivare. Reumatikerförbundet ser positivt på förlaget.

• Förbättringar i läkemedelslistor till patient. Reumatikerförbundet ser positivt på förslaget och tror att det här är ett område där det borde vara möjligt att göra stora förbättringar för att underlätta patientens förståelse. 

• Översyn av journalsystemets funktion och information för att få ett system som bättre stödjer förskrivaren. Reumatikerförbundet ser vikten av att detta arbete prioriteras och även om det finns stora svårigheter borde också viktiga förbättringar kunna göras.

• Ett fortsatt arbete med att förbättra utseende och märkning av läkemedelsförpackningar. Här vill Reumatikerförbundet gärna påpeka att idag har den förskrivande läkaren sällan detaljkunskap om hur de olika förpackningarna ser ut. Det är därför viktigt att expedierande farmaceut kan korrigera valet, till exempel byta till en mer lättöppnad förpackning utan att det medför en extra kostnad för patienten.  

• Fortsatta informations- och utbildningsinsatser kring det generiska utbytet. Reumatikerförbundet vill betona hur viktigt det är att patienten verkligen förstår informationen kring sina läkemedel. Otillräcklig information skapar risk för felanvändning, dålig följsamhet till ordinationen och otrygghet och det i sig riskerar patientsäkerheten. 

Stockholm, 2015-02-27 

Anne Carlsson, 
Ordförande Reumatikerförbundet

– Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SOU 2015:14

29 juni 2015

(Diarienummer S2015/1547/FS) Reumatikerförbundet är positiv till att patientnämndernas ansvar utvidgas så att patientens ställning stärks och inte försvagas.

Reumatikerförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen med nära 50 000 medlemmar. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar och människor som drabbas får leva med sjukdomen resten av livet. Det finns närmare hundra diagnoser inom Reumatikerförbundets område.  

Reumatikerförbundet har tagit del av delbetänkandet av Klagomålsutredningen Sedd, hörd och respekterad SOU 2015:14 och lämnar följande synpunkter. 

Klagomålsutredningens uppdrag är att lämna förslag på en mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården och slutbetänkande lämnas i december 2015. Vårdens hantering av klagomål är en viktig förtroendefråga. De finns många patienter och deras närstående som kan vittna om sina svårigheter att framföra klagomål eller synpunkter till hälso- och sjukvården. Det har vi inte minst mött hos våra egna medlemmar. Det är med den utgångspunkten mycket positivt att utredningen föreslår ett nationellt och enhetligt klagomålssystem med tydlig ansvarsfördelning. Vi anser också att ett klagomålssystem måste fungera likvärdigt i hela landet.

För att kunna uttrycka sitt missnöje är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga. Därför är det bra att en enhetlig nationell information om hur det går till att klaga tas fram. Vi är positiva till det skapas en tydlig väg för patienters klagomål och att vårdgivaren föreslås bli skyldig att ta emot klagomål och synpunkter på den egna verksamheten genom tillägg i patientsäkerhetslagen. Personer som är kroniskt sjuka möter sjukvården ofta och är beroende av goda relationer med sjukvården. Vi är ganska säkra på att det hos dessa patienter finns en stor olust att klaga direkt hos sina vårdgivare. Vågar och kan en patient klaga hos den som ska vårda henne/honom? Vi anser att en konsekvensanalys bör göras för att belysa patienternas vilja att klaga. Reumatikerförbundet är positiv till att patientnämndernas ansvar bör utvidgas till att sammanställa och analysera inkomna patientärenden, varvid fokus läggs på klagomålens innehåll. Vårdgivarna måste vara skyldiga att redovisa de klagomål de fått till patientnämnderna. Vi anser till skillnad från utredaren att det borde finnas en nationell myndighet eller nämnd som därefter bedömer dessa sammanställda klagomål och som även har mandat att fatta beslut i enskilda klagomål.

För att patienter och närstående ska kunna känna trovärdighet gentemot patientnämnderna är det viktigt att dessa har en självständig ställning gentemot andra förvaltningar inom kommun och landstig/region. Patienterna ska kunna vara trygga i förvissning om att patientnämnderna är oberoende, vilket de nu inte uppfattas som. Detta särskilt med tanke på att det är landstingens och regionernas egna tjänstemän och politiker som fattar beslut.

Reumatikerförbundet känner viss oro inför begränsning av IVO:s uppdrag. Vi har dock förståelse för aspekterna kring myndighetens formella hantering, vilket innebär att patientens behov inte alltid tillgodoses bäst med aspekt på förklaringar, ursäkter, bli lyssnade på eller handfast hjälp i kontakten med hälso- och sjukvården. Det har heller inte gjorts någon ordentlig utvärdering av förändringen av HSAN.

Reumatikerförbundets uppfattning är att patientens ställning ska stärkas, inte försvagas.


Stockholm 18 juni 2015  

Anne Carlsson
Förbundsordförande

Remissvar För kvalitet – Med gemensamt ansvar SOU 2015:17

29 juni 2015

(Diarienummer S2015/1590/SF) Man ska inte blanda ihop begreppen arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, anser Reumatikerförbundet bland annat i detta remissvar.

Reumatikerförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen med nära 50 000 medlemmar. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar och människor som drabbas får leva med sjukdomen resten av livet. Det finns närmare hundra diagnoser inom Reumatikerförbundets område. Cirka två miljoner personer i Sverige är drabbade av sjukdom inom vårt intresseområde, där även artros och generaliserad smärta/ fibromyalgi ingår.

Vi har getts möjlighet att yttra oss över remissen För kvalitet – med gemensamt ansvar SOU:2015:17. Utredaren har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses.

Det finns fler frågor vi kan ställa; exempelvis vad är syftet med försäkringsmedi-cinska utredningar för såväl samhället som den enskilde individen? Även detta bör utredas ordentligt.

Med försäkringsmedicinsk utredning avses en fördjupad medicinsk utredning, som har koppling till socialförsäkringens regler för att exempelvis kunna ta ställning till den försäkrades nedsättning av arbetsförmågan i samband med bedömning av rätten till ersättning eller vilket slag av ersättning som bör utgå vid exempelvis sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Enligt utredaren saknas det forskning och utvärdering kring nyttan med de försäkringsmedi-cinska utredningarna. För patienten kan det vara en stor anspänning att genomgå en utredning och det är rimligt att metoden fastställs. Reumatikerförbundet anser som utredaren att det är bra att utreda nyttan med de försäkringsmedicinska utredningarna.  

Det är Försäkringskassan som begär försäkringsmedicinska utredningar i ärenden som rör sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Vi är positiva till att det ska vara landstingens ansvar att göra utredningar och att utfärda försäkringsmedicinska utlåtanden. Vi anser att den skyldigheten ska vara lagstadgad. Det är viktigt att det ställs höga krav på utbildning och kompetens hos dem som genomför utredningarna. Vi anser även att det ska vara personal som lyder under hälso- och sjukvårdslagen som ska utföra dessa. Personalen ska dessutom ha goda kunskaper inom individens sjukdomsområden. I dessa komplicerade utredningar har individen ofta flera diagnoser.

Reumatikerförbundet anser precis som LO framhåller i sitt remissvar att det är en allvarlig brist i utredningen med sammanblandningen av begreppen arbetsförmåga och aktivitetsförmåga. De nuvarande försäkringsmedicinska utlåtandena ska, enligt utredaren, inte ange någon bedömning av den försäkrades arbetsförmåga. Istället används de begrepp som förslogs i SOU 2009:89. Trots att det tydligt anges i socialförsäkringsbalken 110 kap 14 § p. 4 … bedömning av den försäkrades medicinska tillstånd och arbetsförmåga … synes utredningen mena att de försäkringsmedicinska utredningarna inte ska belysa arbetsförmågan hos den försäkrade, utan bara förmågan till aktivitet.I praktiken får det försäkringsmedicinska utlåtandet avgörande betydelse för om den försäkrade ska anses ha arbetsförmåga eller inte. Rätten till sjukpenning eller sjukersättning är enligt lagen kopplad till detta begrepp, inte till aktivitetsförmåga eller medicinska förutsättningar för arbete.

Enligt förslaget ska Försäkringskassan i samarbete med Socialstyrelsen och i samråd med landstingen fastställa de metoder som ska användas i de försäkringsmedicinska utredningarna. Dessa metoder ska överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. Standardiserade checklistor och metodmallar kan bidra till mer jämlikhet över landet och mindre av ojämlikhet och godtycke.  Rätten till ersättning ska dock bedömas utifrån individens egna förutsättningar och arbetsförmåga och inte efter standardiserade mallar. Reumatikerförbundets syn på teambaserad medicinsk rehabilitering (TMU)stämmer dock inte överens med utredarens. Vi anser att den och de yrkeskategorier som är bäst lämpade för den enskilde individens behov ska delta i teamrehabilitering. Det vill säga inte endast läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeut och psykolog. Det kan vara fler och andra eller färre kategorier. Vi har ofta stött på att ärenden kring rehabilitering och sjukskrivning hanteras olika av olika handläggare och olika i olika delar av landet. Även läkare har olika uppfattningar. För Reumatikerförbundet är det en självklarhet att människor ska bedömas likvärdigt, oavsett var i landet man bor eller vem det är som handlägger frågan. Bedömningarna måste vara kvalitetssäkrade.Vi anser likt utredaren att förslaget om patientssäkerhetslagen och patientskadelagen ska gälla vid försäkringsmedicinska utredningar.

Reumatikerförbundet tycker att förslaget om journalföring vid en försäkringsmedicinsk utredning är bra. Vi anser också att det är viktigt att den försäkrade får tillgång till journalen, gärna via nätet.En försäkringsmedicinsk utredning ska självfallet göras med största respekt för individen. Vi vill inte se fler ”Hässleholmsförsök” där patienter i Region Skåne observerades mellan planerade möten utan att veta om det. Det krävs självklart kompetens, objektivitet, sekretess, tystnadsplikt när utredningar ska göras.Avslutningsvis kan Reumatikerförbundet likt utredaren konstatera att det finns en hel del utvecklingsarbete att göra inom Försäkringskassan. Utredarens 10 utvecklingsområden är mycket viktiga. Speciellt viktig är utvecklingsområdet om att de försäkringsmedicinska rådgivarna bör involveras i arbetet och att Försäkringskassans handläggare endast ska fungera som ett stöd vid beställning av utredningar och tolkning av utlåtanden efter utredning. 

Stockholm 26 juni 2015  

Anne Carlsson
Förbundsordförande

Läs remissvaret: 

Remissvar – Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen DS 2015:17

29 juni 2015

Reumatikerförbundet delar förslaget i promemorian om att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas

Reumatikerförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen med nära 50 000 medlemmar. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar och människor som drabbas får leva med sjukdomen resten av livet. Det finns närmare hundra diagnoser inom Reumatikerförbundets område.  

Reumatikerförbundet har vid många tillfällen reagerat i frågor kring sjukförsäkringen. Vi har nu tagit del av promemorian Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) och lämnar följande synpunkter. Den medicinska forskningen har bidragit till att människor med reumatiska eller andra kroniska sjukdomar har fått helt andra livsförutsättningar än tidigare. Effektiva läkemedel och annan verkningsfull behandling har medverkat till att många kunnat fortsätta vara helt eller delvis delaktiga i arbetslivet. För dem som inte svarar fullt ut på behandling, där inga bra behandlingsalternativ finns eller där sjukdomen är allvarlig och medför stora begränsningar är sjukförsäkringens konstruktion mycket viktig.

Sjukförsäkringen är just en försäkring som syftar till att ge ett ekonomiskt skydd till dem som drabbas av sjukdom och inte själva kan försörja sig genom förvärvsarbete. När tidsgränsen för sjukpenning infördes var det ett uppseendeväckande avsteg från den principen. Helt plötsligt fanns inte längre ett acceptabelt försäkringsskydd för den stora grupp av medborgare som Reumatikerförbundet företräder.

Den nuvarande sjukförsäkringen har mer varit till för friska som är tillfälligt sjuka än för kroniskt sjuka! Begränsningen av det antal dagar som sjuka människor kunnat få ekonomiskt skydd har starkt bidragit till ökad oro och ångest, fattigdom och ojämställdhet. Vi vet att denna otrygghet även bidragit till att försämra sjukdomen och förlängt möjligheten att tillfriskna avsevärt. Vi kan även utgå från att antalet fattigpensionärer ökar då många äldre i förtid börjat ta ut den allmänna ålderspensionen när sjukförsäkringens skydd upphört.

Kvinnor har i högre grad än män uppnått den maximala tiden för sjukpenning och därmed blivit utan. Reumatikerförbundet delar förslaget i promemorian om att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas.

Vi anser att det är ett steg mot att Sverige får ett bättre försäkringsskydd och ett humanare samhälle att leva i för människor med kronisk sjukdom. 

Stockholm 23 juni 2015  

Anne Carlsson
Förbundsordförande

Läs remissvaret:

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

19 augusti 2015

Reumatikerförbundet är i stort posivt till kommitténs betänkande och framför allt det vi upplever som de två övergripande intentionerna: dels att arbetslinjen (också i realiteten)ska gälla för personer med funktionsnedsättning och att högsta prioritet ska råda för att förbättra åtgärderna för sjukskrivna att återkomma i arbete och dels att den ekonomiska tryggheten säkras för dem som inte kan arbeta alls eller till viss del.

Se bilaga:  

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

2 oktober 2015

Reumatikerförbundet har svarat på remissen om ”Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd”. 

I stort är vi nöjda men lyfter fram ett par kvarstående problem för ett antal av våra medlemmar. Det är att i vissa sammanhang anses vi varken tillräckligt sjuka för att få antingen sjukpenning eller sjukersättning, eller tillräckligt arbetsföra för att kunna få ett arbete. Idag ser vi ett system med s.k. organisatoriska mellanrum där bland annat Reumatikerförbundets medlemmar hamnar, men även den stora grupp människor som har sjukdomar i rörelseorganen. Här måste ytterligare initiativ tas för att förbättra villkoren för dessa grupper både vad gäller rätten till arbete och försörjning.

Läs hela vårt remissvar:

Förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte rapport från Läkemedelsverket

27 oktober 2015

Reumatikerförbundet har påtalat att reformen med generiskt utbyte har sina brister. Det vi är oroliga för är hur den påverkar patientsäkerheten.

Det har gjorts ett antal granskningar och utvärderingar av reformen bl. a. 2011 av TLV. I den konstaterades att utbyte av läkemedel innebar en viss ökad risk för att patienten felmedicinerar. Hur stor är denna risk? Hur stora konsekvenser får det för patientsäkerheten, och för följsamheten? Även professionen bekräftar i undersökningen som TLV gjorde 2012 att utbytet kan skapa oro och osäkerhet hos patienterna. Det har gjorts ett antal satsningar av olika slag för att komma tillrätta med ovanstående problem med tveksamt resultat enligt vad som framgår i denna rapport från LV. 

Läs hela vårt remissvar:

Nästa fas i e-Hälsoarbetet SOU 2015:32

27 oktober 2015

Reumatikerförbundet har genom åren följt de utredningar som gjorts inom e-hälsoområdet med stort intresse. Nu har e-hälsokommittén lämnat sitt betänkande som vi ger både ris och ros.

Det är tydligt att frågan om e-hälsa periodvis har förts utifrån skilda perspektiv anser vi. Det ena perspektivet som har velat hitta ett mer optimalt system för informationsöverföring och verksamhetsstöd och det andra som ha lyft perspektivet om integritet och säkerhet. För Reumatikerförbundets del är båda perspektiven viktiga och hänger ihop. De ena beroende av de andra. Men det vi saknar är frågorna om en bredare syn på e-hälsa som stödjer uppbyggnad av invånartjänster.

Läs hela vårt remissvar:

En kommunallag för framtiden SOU 2015:24

3 november 2015

Reumatikerförbundets svar på betänkandet ”En kommunallag för framtiden”

Läs remissvaret här: 

En värdefull vård

3 november 2015

Reumatikerförbundet har svarat på Svenska Läkaresällskapets rapport ”En värdefull vård”.

Reumatikerförbundet deltar gärna i debatten och diskussionon om hälso- och sjukvårdens framtid och utveckling, men vi önskar dock att den ska vara mer visionär och att den bl.a. belyser patientens perspektiv bättre.

 Läs remissvaret här:

Skapa tilltro SOU 2015:46 inom socialförsäkringen

3 november 2015

Reumatikerförbundet har svarat på remissen angående betänkandet Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen. 

Läs remissvaret här: 

2014

Starka tillsammans

16 april 2014

Remissvar på utredningen ”Starka tillsammans” utredningen om nationell samordning av kliniska studier.

 Läs hela remissvaret:

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

23 juni 2014

Remiss om förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Dnr 1428/2014

Reumatikerförbundet tycker det är glädjande att det nu blir möjligt att byta TILL originalpreparat när dessa är billigare och inte bara FRÅN.

Läs hela remissvaret:  

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

24 juni 2014

Reumatikerförbundet tycker det är utmärkt med föreslagna samråd, men anser att det är viktigt att patientorganisationer och privata vårdgivare med offentlig finansiering också ingår i Kunskapsstyrningsrådet. 

Läs hela remissvaret:

Remiss om förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel

24 oktober 2014

Reumatikerförbundets medlemmar har inte råd att med egen avgift bekosta livsnödvändiga läkemedel. Prissättningen får inte leda till att företag väljer att lämna högkostnadsskyddet. 

Reumatikerförbundet är en intresseorgansation för människor med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Vi har nära 50 000 medlemmar. Alla människor kan drabbas, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar som det inte finns någon bot för och människor som drabbas av dem får leva med sjukdomen resten av livet. Det finns närmare 100 diagnoser inom Reumatikerförbundets område.  

Vi har tagit del av remissen om förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel dnr 2265/2014.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV ska meddela föreskrifter om prisändringar för vissa läkemedel som är äldre än 15 år. De nyligen genomförda lagändringarna innebär att det ska införas en prismodell för läkemedel inom läkemedelsförmånerna som varit godkända för försäljning i 15 år. Den nya prismodellen omfattar alla läkemedel utom de som bedömts som utbytbara och fått ett takpris fastställt av TLV.

I remissen framhålls att prissättningsmodellen syftar till att skapa en modell som är enkel, förutsägbar och lätt att kommunicera. Modellen ska ta hänsyn till behovet att säkerställa fortsatt tillgång till läkemedel på den svenska marknaden. TLV framhåller i remissen att det finns möjlighet för företagen att söka om högre pris om det är en produkt som leder till vinster för patienten och samhället.

För många av Reumatikerförbundets medlemmar har de så kallade biologiska läkemedlen haft avgörande betydelse för möjligheten att leva ett friskare liv med livskvalitet och delaktighet i samhället. I många fall har det även lett till att människor har kunnat gå ut i arbete i stället för att beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning. Prissättningen får inte leda till att företag väljer att lämna högkostnadsskyddet. Våra medlemmar har inte råd att med egenavgift bekosta livsnödvändiga läkemedel. Vi menar att vissa läkemedel är unika produkter som leder till vinst för patienten och därmed samhället.

Stockholm 18 augusti 2014

Anne Carlsson

Förbundsordförande

Remiss om förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel

24 oktober 2014

Reumatikerförbundets medlemmar har inte råd att med egen avgift bekosta livsnödvändiga läkemedel. Prissättningen får inte leda till att företag väljer att lämna högkostnadsskyddet. 

Reumatikerförbundet är en intresseorgansation för människor med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Vi har nära 50 000 medlemmar. Alla människor kan drabbas, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar som det inte finns någon bot för och människor som drabbas av dem får leva med sjukdomen resten av livet. Det finns närmare 100 diagnoser inom Reumatikerförbundets område.  

Vi har tagit del av remissen om förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel dnr 2265/2014.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV ska meddela föreskrifter om prisändringar för vissa läkemedel som är äldre än 15 år. De nyligen genomförda lagändringarna innebär att det ska införas en prismodell för läkemedel inom läkemedelsförmånerna som varit godkända för försäljning i 15 år. Den nya prismodellen omfattar alla läkemedel utom de som bedömts som utbytbara och fått ett takpris fastställt av TLV.

I remissen framhålls att prissättningsmodellen syftar till att skapa en modell som är enkel, förutsägbar och lätt att kommunicera. Modellen ska ta hänsyn till behovet att säkerställa fortsatt tillgång till läkemedel på den svenska marknaden. TLV framhåller i remissen att det finns möjlighet för företagen att söka om högre pris om det är en produkt som leder till vinster för patienten och samhället.

För många av Reumatikerförbundets medlemmar har de så kallade biologiska läkemedlen haft avgörande betydelse för möjligheten att leva ett friskare liv med livskvalitet och delaktighet i samhället. I många fall har det även lett till att människor har kunnat gå ut i arbete i stället för att beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning. Prissättningen får inte leda till att företag väljer att lämna högkostnadsskyddet. Våra medlemmar har inte råd att med egenavgift bekosta livsnödvändiga läkemedel. Vi menar att vissa läkemedel är unika produkter som leder till vinst för patienten och därmed samhället.

Stockholm 18 augusti 2014

Anne Carlsson

Förbundsordförande

Läkemedelsverket – Farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel

24 oktober 2014

Reumatikerförbundet tycker det är bra att regelverket förtydligas när det gäller farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel. 

Läs hela remissvaret:

Läkemedel för särskilda behov

27 oktober 2014

Reumatikerförbundet tycker att Läkemedels- och apoteksutredningens slutsatser i utredningen ”Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20” är bra. 

Läs hela remissvaret:  

Förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen

30 oktober 2014

Reumatikerförbundet har svarat på en remiss om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Dnr S2014/7186/FS.

Reumatikerförbundet är bekymrat för de patienter som idag uppsöker privata vårdgivare. Skulle privata vårdgivare tvingas stänga innebär det stora konsekvenser för den landstingsdrivna vården och för våra medlemmar med kroniska sjukdomar, kronisk smärta och artros.

Reumatikerförbundet ställer sig vidare undrande till att förslaget om en lagändring hanteras så skyndsamt. Vi uppmanar till eftertänksamhet, dialog och konsekvensutredning i den fortsatta hanteringen av förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen.

Läs hela remissvaret: 

Rätt information på rätt plats och i rätt tid, SOU 2014:23

11 november 2014

Reumatikerförbundet har svarat på en remiss, Rätt information på rätt plats och i rätt tid, SOU 2014:23, dnr 2014/112/FS.

Utredningen förslår två nya lagar; en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag. Syftet är att skapa förutsättningar för ett bättre informationsflöde inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samtidigt som informationshanteringen ska utgå från varje persons behov.
Reumatikerförbundet har följande synpunkter:

  • Det är mycket positivt att stärka patientsäkerheten, tillgängligheten och kvaliteten i vården. Dock är det nödvändigt att det finns en nationell informationshantering som följer individen och som inte begränsas genom en länsgräns.
  • Patienten ska ha rätt att vara välinformerad. Det är viktigt att patienten har tillgång till hela sin egen journal via nätet.
  • Reumatikerförbundet är tveksamt till om patienternas integritet värnas fullt ut i förslaget. De nya lagarna får inte riskera den personliga integriteten eller sätta patientens rätt till självbestämmande ur spel.
  • Reumatikerförbundet är mycket positiv till att bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt gentemot patienten själv tas bort. Patienter generellt kan hantera sin egen sjukdom och de kan medverka till ett bättre vårdresultat om de är välinformerade

Läs hela remissvaret:

Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

11 november 2014

Reumatikerförbundet har svarat på en remiss från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Slutrapport – hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

Reumatikerförbundet påpekar att även nya användningsområden av äldre medicintekniska produkter behöver utvärderas ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

TLV betonar att det är av yttersta vikt att ha med patient- och brukarorganisationer i arbetet. Reumatikerförbundet delar den åsikten och betonar att det är viktigt att patienterna och deras företrädare får vara med redan tidigt i utvärderingsprocessen så att vi har reella möjligheter att framföra våra behov.

Läs hela remissvaret: 

Ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd om ekonomiska utvärderingar

19 december 2014

Reumatikerförbundet har svarat på en remiss. Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2003:2) om ekonomiska utvärderingar, dnr 3861/2014.

TLV föreslår att kostnader vid ökad överlevnad inte längre ska inkluderas i analysen för läkemedelsförmånen. Det innebär att livsförlängande behandlingar vid sjukdomar som drabbar äldre personer synes som mer kostnadseffektiva än de gjort med det tidigare sättet att räkna. Förändringen kommer därmed att innebära att fler läkemedel inkluderas i högkostnadsskyddet.

Reumatikerförbundet anser att detta är en positiv utveckling. Läkemedel är en del av all vård och behandling och bör betraktas så. Kostnaden för läkemedel är en liten del av den totala sjukvårdskostnaden men anses vara den del av sjukvårdskakan som ger mest effekt för personer med kroniska sjukdomar. Vi ser därför positivt på alla förslag som innebär att fler kostnadseffektiva läkemedel som höjer livskvaliteten inkluderas i läkemedelsförmånen.

Läs hela remissvaret: 

2013

Pris, tillgång och service, läkemedels- och apoteksutredningen

22 februari 2013

Reumatikerförbundet har svarat på remissen SOU 2012:75 om en fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden. Fokus i utredningen har varit att möta kostnadsutvecklingen på läkemedelsområdet och införa prispressande modeller för att ha råd med nya, dyra och innovativa läkemedel.

Vi har varit tydliga med att våra medlemmar och medlemsgrupper haft bekymmer med tillgänglighet till läkemedel efter omregleringen av apoteksmarkanden. Att lagerhålla eller hitta andra och flexibla system som gör att servicen ökar måste till. Reumatikerförbundet ser läkemedel som en del av all vård och behandling och den sista länken i vårdkedjan, prismekanismerna är en del som påverkar detta utfall för patienterna. 

Läs hela remissvaret:  

Tillstyrker ny yrkestitel för sjukgymnaster

13 mars 2013

Reumatikerförbundet håller helt med om att sjukgymnasterna ska få byta yrkestitel till fysioterapeut. Det är det svar förbundet ger på Socialdepartementets promemoria ”Fysioterapeut – ny skyddad titel för sjukgymnaster”.

En majoritet av sjukgymnasterna själva har länge arbetat för att få titeln fysioterapeut som skyddad yrkestitel. Det betyder att bara de som har legitimation för yrket får använda titeln.

Argumentet för att skydda titeln fysioterapeut är främst att det är den titeln som används i de flesta andra länder. Man menar att det med den ökade rörligheten över gränserna kan bli ett problem för patientsäkerheten om titeln inte är skyddad i Sverige. 
Ett annat argument är att titeln fysioterapeut bättre speglar både utbildningen och sjukvårdens utveckling mot en mer hälsofrämjande hälso och sjukvård. Man vill betona hälsa, snarare än sjukdom.

Socialdepartementet föreslår att den nya skyddade titeln fysioterapeut träder i kraft den 1 januari 2014. I förslaget ingår också att yrkestiteln sjukgymnast även i fortsättningen ska finnas kvar som skyddad titel.  

Patientlag

19 augusti 2013

Reumatikerförbundet anser att patientens roll ska stärkas och ses som en självklar part i sitt möte med hälso- och sjukvården och då måste det tydliggöras i lagstiftningen. Det ska vara allom känt vad medborgare/patienter har för ansvar vilka skyldigheter som hälso- och sjukvården har. 

Det är bra att samla all lagstiftning som berör patienterna och de villkor, förutsättningar och möjligheter de har i samma lag. Utredaren har valt att inte tala om rättigheter, när det gäller patientlagen för att inte leda någon i villfarelse om att det skulle handla om en rättighetslagstiftning. Att formulera vilka skyldigheter hälso- och sjukvården har blir då särskilt viktigt. Det måste också framgå i lagstiftningen att den är viktigt, inte bara för patienterna, utan även för hälso- och sjukvårdspersonalen, som ett led i att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. Det handlar inte om ”fritt valt arbete”. Frågan om att förtydliga betydelsen av samtycket från patienten hänger starkt samman med skyldigheten att se till att patienten har fått, kunnat ta emot och förstått informationen som givits. 

Läs hela remissvaret:  

Förändringar i det statliga bilstödet

28 augusti 2013

Bilstödet har för många av Reumatikerförbundets medlemmar under en lång tid varit ett viktigt stöd, som har inneburit en väsentligt ökad tillgänglighet och goda förutsättningar för arbete och studier. 

Reumatikerförbundet har varit medvetet om att dagens konstruktion av stödet inte är optimalt. Det som bland annat informerats oss är att de anslagna medlen inte är tillräckligt stora och som det framgår av promemorian så är årets pengar slut redan i augusti och nya medel tillförs först efter årsskiftet. Detta är naturligtvis inte acceptabelt, vi anser att det är behovet som ska styra eftersom vi vet att den samhällsekonomiska vinsten finns, men i en annan sektor. 

Läs hela remissvaret:  Remissvar om förändringar i det statliga bilstödet

Ersättning vid läkemedelsskador

16 september 2013

Läkemedels- och apoteksutredningen har kommit med ett delbetänkande om läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna. 

Reumatikerförbundet skriver i sitt svar att utredningen inte lägger ”ribban” tillräckligt högt för att det ska bli ett betydligt bättre skydd för patienterna i samband med läkemedelsskador. Att förlita sig på förskrivare och apotekspersonal räcker inte anser Reumatikerförbundet.

Läs hela remissvaret:  

En ny ungdomspolitik

30 oktober 2013

Goda villkor för ungdomsorganisationer är en förutsättning för att ungdomar ska kunna vara delaktiga samhällsmedborgare och driva sina frågor. Stödet från staten är viktigt. Att de finns med i diskussionen om en lyckad ungdomspolitik är självklart anser Reumatikerförbundet.

Läs hela remissvaret: 

Ansvarsfull hälso- och sjukvård – Slutbetänkande i patientmaktsutredningen

9 december 2013

Likvärdig tillgång till vård ska erbjudas till hela befolkningen. Dit är det tyvärr ganska långt och skillnaderna är stora, mellan olika individer, mellan olika landsting och mellan olika diagnoser eller sjukdomstillstånd.

Läs hela remissvaret:  

Åtgärder inom aktivitetsstödet

9 december 2013

Betänkandet innehåller förslag på hur aktivitetsstödet kan harmoniseras med regler inom arbetslöshetsförsäkringen. 

Läs hela remissvaret:  

2012

Försöksdjursföreskrifter

20 augusti 2012

Forskningen har en särställning inom Reumatikerförbundet och vi arbetar oförtrutet utifrån vår vision, att finna lösningen på reumatismens gåta. Vi anser att debatten om vetenskapliga forskningens villkor är viktig och att tillåta djurförsök om än i en väldigt begränsad omfattning är inte ett enkelt ställningstagande. Men för oss inom Reumatikerförbundet har det varit viktig att se alla perspektiv på frågan.

Men samtidigt är vi medvetna om att användningen av djur i vetenskaplig medicinsk forskning fortfarande är av avgörande betydelse för att föra forskningen framåt. Därför måste det finnas en tydlig strategi när det gäller djurförsök, som samtidigt tar sikte på att öka insatserna för att främja en utveckling som bygger på 3R-principen, ersättning, begränsning och förbättring med avseende på försöksdjur.

Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet

20 augusti 2012

Reumatikerförbundet  anser i sitt svar på utredningen, Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet ­att det är den enskildes behov som ska styra och vi menar att det ska göras en medicinsk bedömning i samråd med till exempel en arbetsterapeut eller annan legitimerad person och därefter görs ett val av lämliga produkter. Syftet måste också vara en bättre individanpassning och större flexibilitet.

Detta förpliktar också att för de som inte kan eller väljer att avstå att välja, ska garanteras samma kvalitet. Det sista förtjänar att understrykas med tanke på att det är en stor grupp som inte kan, vill eller förmår att själva välja sina hjälpmedel.

I detta som i alla andra valsystem är information och hur systemet tillgängliggörs ett villkor som avgör om det kommer att falla väl ut. Här måste också ett flexibelt och individanpassat förhållningssätt prägla informationen att så många som möjligt kan omfattas.

Läkarnas specialistindelning

20 augusti 2012

Reumatikerförbundet har tagit del av översynen angående .

Vi följer givetvis utveckling om tillgången på läkare men framförallt på reumatologer i landet. Behovet av reumatologer kommer att överstiga tillgången och det oroar oss. Denna utveckling konstaterar även Socialstyrelsen som tar upp att och allt fler blir äldre och att vårdbehovet ökar vilket ställer stora krav på hälso- och sjukvården i stort.

Reumatikerförbundet kan konstatera att i nämnda översyn finns inget förslag om förändring vad gäller reumatologin som enskild basspecialitet vilket vi är väldigt nöjda med.

Reumatikerförbundet anser att även under grundutbildningen är det viktigt att de olika basspecialiteterna lyfts fram och att reumatologi ska kunna väljas som en självständig kurs ser vi som viktigt. Det skapar goda förutsättningar inför valen av basspecialitet under ST-utbildningen.  

Inspektion för vård och omsorg – ny effektiv tillsynsmyndighet

21 augusti 2012

Reumatikerförbundet har med spänning följt utredningen ”Gör det enklare” Vår slutsats är att om det ska gå att komma tillrätta med de problem hälso- och sjukvården har med att ge en jämlik vård med hög kvalitet och god tillgänglighet och samtidigt ha patienten i centrum, måste hälso- och sjukvårds- samt omsorgssystemen ses över.

I föreslagna departementsskrivelsen har regeringen tagit ett första steg. Reumatikerförbundet hade föredragit att helhetsförslaget hade skickats på remiss direkt och inte som nu, att delarna om tillsynen kommer för sig.

Förfalskade läkemedel

20 augusti 2012

Det här är en väldigt viktig fråga för Reumatikerförbundets medlemmar och medlemsgrupper. Säkerhet och trygghet måste råda och det ska gå att lita på sjukvården och alla dess delar där läkemedelsförskrivning och försäljning är viktiga faktorer i en patientsäker vård och behandlingen.

Ett allvarligt problem är att förfalskade läkemedel har tagit sig in i den legala produktionskedjan via apotek. En orsak till det kan vara den uppbrutna distributionskedjan med ett stort antal mellanhänder och en ökad parallellimport. Därför är detta direktiv av stor betydelse och den anpassning som därmed kommer i svensk lagstiftning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng