Rösta på morgondagens forskningsområde - Reumatikerförbundet

Rösta på morgondagens forskningsområde

Reumatikerförbundet är en av de största enskilda givarna till svensk reumatologisk forskning. Vi finansierar forskning som har som mål att minska sjukligheten och öka livskvaliteten hos personer med reumatiska sjukdomar samt förebygga reumatiska sjukdomar.

Utöver den öppna utlysningen, som omfattar all reumatologisk forskning, har Reumatikerförbundet haft riktade utlysningar för områden som anses prioriterade. Tidigare områden inkluderar smärta, gikt, artros och rehabilitering för inflammatoriska reumatiska sjukdomar, vilket avslutades nyligen. 

Nu är det dags att utlysa nästa riktade satsning och det är här du som medlem kan vara med och påverka.

Röstningen avslutades den 13 november.

Vad ska morgondagens forskning fokusera på? 

Forskningsrådet, Reumatikerförbundets rådgivande organ som består av välmeriterade forskare inom reumatologin och närstående områden, har tagit fram förslag på områden där de anser det finns störst behov av ny forskning. Efter att ha diskuterat och röstat på flera förslag, så har de lyft fram två områden som de anser ska vara högst prioriterade just nu: fatigue och systemsjukdomar. Nu är det är du som tillsammans med alla medlemmar som är med och bestämmer vilket område det blir. Det gör du genom att rösta för det alternativ du tycker ska prioriteras.

Området som anses mest prioriterat av medlemmarna kommer att presenteras för förbundsstyrelsen, som kommer att ta det slutgiltiga beslutet om den riktade satsningen.  

Tidigare satsningar och vad de har betytt

Ta del av alternativen och rösta sedan på det du tycker bör prioriteras

Våra forskningspartners Eva Petersson och Monica Holmner, som båda har egen erfarenhet av reumatisk sjukdom, lyfter just deras forskningsområde. Lyssna, fundera och lägg sedan din röst i formuläret lägre ned på sidan.

Vill du veta mer om vad en forskningsparter är och gör? Läs mer här: Forskningsparter

Forskningsområde: Fatigue

Eva Petersson, forskningspartner

Fatigue är ett stort problem för patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom och för många kan det till och med vara det som dominerar. Trots detta är mekanismer bakom fatigue till stor del okända. Man vet en del om hur vanligt fatigue är och hur det påverkar livskvalitet men även här finns kunskapsluckor.

Det finns ett behov av forskning för ökad förståelse av fatigue som kan bidra till att komma fram till behandling för våra patienter. Sådan forskning bör vara tvärprofessionell, utföras av många olika yrkeskategorier och kan med fördel innefatta både kvalitativa och kvantitativa metoder. Likaså bör den vara multidisciplinär med olika inriktningar representerade såsom till exempel vårdforskning, CNS-imaging, immunologi, autoimmunitet.

Det är viktigt att forskningen inriktas brett över flera olika reumatologiska sjukdomstillstånd, för att finna gemensamma faktorer. 

Rösta nedan!

Systemsjukdomar

Monica Holmner, forskningspartner

Inflammatorisk systemsjukdom är en samlande benämning för flera sjukdomar som, utöver rörelseapparaten (leder och muskler), ofta engagerar organ som hud, njurar, lungor, hjärta, benmärg och nervsystem.

I vissa fall är sjukdomarna direkt organ- och livshotande medan de i andra fall är lindriga men fortfarande kan präglas av uttalad fatigue och låg livskvalité. Trots att nya behandlingar för vissa av dessa sjukdomar (exempelvis SLE och ANCA-associerade vaskuliter) blivit tillgängliga under senare år, föreligger ett stort behov av forskning med flera olika infallsvinklar, såväl experimentell som klinisk forskning med fokus på allt från sjukdomsmekanismer till utredning, diagnostik och behandling.

Vi står inför möjliga genombrott vad gäller precisionsmedicin och nya cellterapier för dessa sjukdomar. Vår nationella forskningsstruktur är god och sammantaget förväntas en satsning kunna ge tydliga svar på olika frågor inom en tre-femårsperiod. 

Rösta nedan!

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng