Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar - Reumatikerförbundet

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Nu har utlysningen för 2018 års stipendiater till Stig Thunes fond beslutats. Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Stipendiet delas ut av Reumatikerförbundet varje år.

Stipendiet delas ut till minne av Stig Thune. Han föddes i Haparanda 1915 och tog sin läkarexamen i Uppsala. Efter examen arbetade han bland annat i Lund innan han 1959 tillträdde tjänsten som överläkare på Spenshults Reumatikersjukhus i Halland där han arbetade fram till sin pension.

Följande beslut togs 23 november 2018

Maria Bergström
50 000 kronor
Studiens syfte: Delaktighet i vardagen och närståendes betydelse. Erfarenheter från personer med RA  och deras närstående tio år efter sjukdomsdebut.

Ellen Landgren
75 000 kronor
Studiens syfte: Bättre omhändertagande för patienter med nydebuterad RA.

Marie-Louise Karlsson
50 000 kronor
Studiens syfte: Studien går ut på att undersöka hur livsstilsfaktorer och livsstilsförändringar så som att sluta röka påverkar patientens hälsa.

Henrik Pettersson
50 000 kronor
Studiens syfte: Kartläggning av led- och muskelfunktion vid systemisk skleros under en femårsperiod samt undersökning av fysiska testers mätegenskaper, det vill säga tillförlitligheten i tester.

Karin Åkesson
50 000 kronor
Studiens syfte: Kartlägga om ett mått av patientens förmåga att förstå och hantera sin hälsa och sjukdom kan användas för att identifiera vilka patienter som kan ha mest nytta av artrosskola. Artrosskolans syfte är att höja livskvalitet och minska smärta.

  —

Reumatikerförbundet ringde upp två stipendiater för en kort intervju.

Hej Karin Åkesson grattis till stipendiet!

Berätta lite om din studie?
– Artros är en kronisk ledsjukdom som orsakar smärta och funktionsnedsättning. Det finns ingen behandling som botar artros utan behandlingen inriktas på symtomlindring. Grundbehandlingen vid artros består av information, träning och viktkontroll. 

– Artrosskola är ett sätt att förmedla kunskap och träning. Syftet är att ge patienter med artros verktyg så att de vet vad de kan göra själva för att må bra, minska smärta, bibehålla funktion och uppnå ökad livskvalitet. Världshälsoorganisationen, WHO, har uppmärksammat brister i sjukvården när det gäller att lära patienter med kroniska sjukdomar att leva med och hantera sin sjukdom. Patient Enablement Instrument (PEI) är ett frågeformulär som mäter patientens förmåga att förstå och hantera sina besvär efter en konsultation i sjukvården. 

– Syftet med studien är att kartlägga om ett mått av patientens förmåga att förstå och hantera sin hälsa och sjukdom kan användas för att identifiera vilka patienter som kan ha mest nytta av artrosskola. Patienter som deltagit i artrosskola fyller i frågeformulär före och efter artrosskolan. 143 patienter har inkluderats i projektet.

Varför är den viktig?
– Det förefaller som att forskningen inom området angående vilka patienter med artros som har bäst nytta av att delta i artrosskola idag är otillräcklig. Projektet kan leda till fördjupad kunskap om deltagande i artrosskola leder till minskat lidande och ökad livskvalitet för patienterna. Projektet kan även leda till ökad kunskap om vilka patienter som kan ha mest nytta av artrosskola när det gäller hälsorelaterad livskvalitet och hur smärta kan identifieras.

Vad kan den leda till i framtiden?
– Projektet kan främja patientcentrerad vård och påverka patientnyttan då det kan leda till förbättringar i arbetssätt avseende artrosskola samt vårdprocesser för patienter med artros.

Hej Marie-Louise Karlsson grattis till stipendiet!

Berätta lite om din studie?
– På reumatologmottagningen vid Karolinska bedrivs en rökavvänjningsmottagning. Cigarettberoende består förutom nikotinberoende också av inlärt beteende att röka i olika situationer. Åtgärderna för att hjälpa patienten består av stöd för att ändra vanor och beteende men också råd om nikotinläkemedel. Från mottagningen får deltagarna stöd under cirka sex månader med uppföljning under två år.

– Syftet med studien är att se om rökavvänjningsprogrammet som en reumatologmottagning erbjuder är effektiv men också hur deltagarna upplevt det stöd de fått från mottagningen och vilka delar av programmet som varit till mest hjälp för att sluta röka.

Varför är den viktig?
– Den här studien är viktig därför att tidigare studier visar att rökning försämrar effekten av läkemedel vid RA samt ger risk för svårare sjukdom. Det är viktigt att ta reda på deltagarnas upplevelser för att kunna utveckla en så bra vård som möjligt.

Vad kan den leda till i framtiden?
– Vi hoppas att vi i framtiden kan erbjuda ett bra stöd för rökstopp som kan implementeras på fler reumatologkliniker i Sverige.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng