Verksamhets- och aktivitetsplan för forskningen

Reumatikerförbundets verksamhetsplan för forskningen 2017–2021

Forskning för ökad kunskap

Reumatikerförbundet stödjer forskning som präglas av

 • Långsiktighet
 • Är patientnära
 • Belyser riskfaktorer
 • Behandlar individens aktivitet och delaktighet i samhället.

Det är också viktigt att stödja forskning om

 • Sjukdomsmekanismer
 • Diagnos- och utvärderingsmetoder
 • Behandlingseffekter
 • Läkemedelseffekter
 • Komplexa vård- och rehabiliteringseffekter
 • Samt hälsoekonomisk forskning

Insamling

Ett väl fungerande insamlingsarbete är centralt för forskningen. Konkurrensen är stor och det är därför viktigt att ständigt undersöka nya kanaler och nya former av insamlingsarbete. Under 2017 ökade Reumatikerförbundet insamlingen med 25 procent.

Under 2017 har Reumatikerförbundet ökat kunskapen om rörelseorganens sjukdomar så att de finns som särskilda forskningsområden i såväl forskningspropositionen som i EU`s Horizon 2020, det vill säga EU:s nästa forskningsprogram/forskningsbudget för perioden 2014–2020.

Brukarmedverkan en självklarhet

Synen på brukare och patienter ändras och det blir alltmer uppenbart att brukarens och patientens kunskap är en viktig källa för att utveckla olika verksamheter inom vård och forskning. Reumatikerförbundet vet hur det är att leva med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Därför ska fler modeller och exempel lyftas fram för brukarmedverkan och brukarinflytande som kan tillämpas inom både vård och forskning. År 2018 är brukarmedverkan en självklar del i vård och forskning.

Prioriterade aktiviteter inom det
forskningspolitiska arbetet 2019

Dela ut forskningsanslag via Vetenskapliga nämnden

Vi vill ge ökade medel till forskningsprojekt som motsvarar kraven när det gäller vetenskaplig kvalitet. Långsiktighet i tilldelningen av anslag kommer att prioriteras och flerårsanslag kommer att införas under året.

Satsningar på riktade forskningsinsatser

 • Anslag till artrosforskning fasas ut under 2019.
 • Giktforskning inkluderande klinisk behandlingsstudie och skapande av nationellt nätverk får fortsatt anslag under 2019.
 • En första utlysning av anslag för rehabiliteringsforskning görs under året.

Patientnära forskning

Reumatikerförbundet stödjer miljöer och forskningstjänster inom områden där annan finansiering av viktig patientnära forskning behövs. Det innebär att vi stärker forskningsmiljöer som till exempel Spenshults forskningsstiftelse och att vi stödjer forskare med ”ryggsäckspengar” (stöd som behövs för att genomföra forskningen, exempelvis stöd till material).

Samverkan med andra forskningsfinansiärer under 2019

 • Sveriges innovationsmyndighet Vinnova i PRECIIS-projektet vars syfte är att lyfta fram precisionen inom ortopedisk vård. Projektet avslutas 2019.
 • Vinnovas Visionsdriven hälsa i projektet Alla patienter med långvarig smärta ska ha tillgång till evidensbaserat personcentrerat omhändertagande 2030.
 • SWELifes innovationsforskning för bättre hälsa, som är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen, i projektet Elsa – en mobil applikation för support av egenvård.
 • Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram, EU Horizon 2020 i PREFER-projektet som syftar till att undersöka hur personer med ledgångsreumatism väger risker och fördelar med läkemedel mot varandra. Resultatet är viktigt när beslutsfattare ska avgöra om ett läkemedel bör godkännas för patienter eller inte.

Samverkan med läkemedelsindustrin
Vi kommer fortsätta vår samverkan med läkemedelsbolaget UCB i projektet Reumatisk sjukdom och familjebildning.

Ytterligare aktiviteter inom området forskning under 2019

 • Följa upp och utvärdera satsade forskningsmedel.
 • Ge allmänhet, medlemmar och givare möjlighet att ta del av forskningsresultat i olika kanaler.
 • Ta fram en forskningsrapport som redogör för resultat av forskning finansierad av Reumatikerförbundet
 • Dela ut tre forskningsstipendier; Vårdforskningsstipendiet, Nanna Svartzstipendiet tillsammans med Pfizer och Patientsäkerhetsstipendiet tillsammans med Svensk Ortopedisk Förening.
 • Genomföra två möten med Reumatikerförbundets rådgivande forskningsråd.
 • Arrangera en forskningsdag med öppna föreläsningar för allmänheten.
 • Öka andelen projekt med forskningspartners.
 • Medverka till att fler arenor för forskningspartners skapas i samverkan med andra forskningsaktörer och vid reumatologi- och forskningsutbildningar.
 • Genomföra utbildning av forskningspartners i samverkan med Riksförbundet HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet.
 • Tillsammans med professionen planera och genomföra Reumadagarnas vetenskapliga program.
 • Arrangera en träff för Reumatikerförbundets patientföreträdare i de nationella kvalitetsregistren.
 • Delta och bevaka konferenser och forum där nya forskningsrön presenteras och skicka in abstracts till reumatologiska konferenser.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!