Hem » Verksamhets- och aktivitetsplan för forskningen

Verksamhets- och aktivitetsplan för forskningen

Reumatikerförbundets verksamhetsplan för forskningen 2017-2021

Forskning för ökad kunskap

Reumatikerförbundet stödjer forskning som präglas av

  • Långsiktighet
  • Är patientnära
  • Belyser riskfaktorer
  • Behandlar individens aktivitet och delaktighet i samhället.

Det är också viktigt att stödja forskning om

  • Sjukdomsmekanismer
  • Diagnos- och utvärderingsmetoder
  • Behandlingseffekter
  • Läkemedelseffekter
  • Komplexa vård- och rehabiliteringseffekter
  • Samt hälsoekonomisk forskning

Insamling

Ett väl fungerande insamlingsarbete är centralt för forskningen. Konkurrensen är stor och det är därför viktigt att ständigt undersöka nya kanaler och nya former av insamlingsarbete. Under 2017 ökade Reumatikerförbundet insamlingen med 25 procent.

Under 2017 har Reumatikerförbundet ökat kunskapen om rörelseorganens sjukdomar så att de finns som särskilda forskningsområden i såväl forskningspropositionen som i EU`s Horizon 2020, det vill säga EU:s nästa forskningsprogram/forskningsbudget för perioden 2014–2020.

Brukarmedverkan en självklarhet

Synen på brukare och patienter ändras och det blir alltmer uppenbart att brukarens och patientens kunskap är en viktig källa för att utveckla olika verksamheter inom vård och forskning. Reumatikerförbundet vet hur det är att leva med reumatiska sjukdomar och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Därför ska fler modeller och exempel lyftas fram för brukarmedverkan och brukarinflytande som kan tillämpas inom både vård och forskning. År 2018 är brukarmedverkan en självklar del i vård och forskning.