Vilken behandling är mest effektiv mot nyupptäckt reumatoid artrit, RA? Att gå in med biologiska läkemedel från början eller att inleda med standardbehandling i form av metotrexat i kombination med kortison?

– Enligt nuvarande riktlinjer ska biologiska läkemedel sättas in först när standardbehandling visat sig otillräcklig. Vi ville undersöka om det är mer effektivt att gå in med biologiska läkemedel direkt, säger Jon Lampa som är en av de drivande i den internationella styrgruppen för NordStar-studien, som inleddes 2012 och leds av den nederländske reumatologen professor Roland van Vollenhoven, tidigare verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

I STUDIEN INGÅR patienter från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Nederländerna. Av totalt 812 deltagare har över 300 rekryterats från Sverige.

Alla deltagare hade vid studiens start en nyligen konstaterad RA och delades in i fyra grupper. Den första har fått standardbehandling med metotrexat och kortison och de andra tre grupperna har fått tre olika biologiska läkemedel (se faktaruta).

– Studien är både öppen och blindad. Det innebär att patienter och behandlande doktor vet vilket läkemedel som används, medan den oberoende ledbedömare som mäter sjukdomsaktiviteten inte vet vilken behandling patienten får, berättar Jon Lampa.

I somras publicerades behandlingsresultat från Nord-Star. Forskarna kunde konstatera tydliga skillnader mellan grupperna med respektive utan biologiska läkemedel. Det fanns en påfallande skillnad i kliniska mått på inflammation.

Efter 48 veckors behandling sågs remission, det vill säga frihet från inflammation och inflammationssymptom, hos 40 procent av patienterna i kontrollgruppen. Andelen symptomfria hos dem som i stället fått biologiska läkemedel var mellan 50 och 60 procent.

– Dessa patienter hade ingen inflammatorisk aktivitet. De tar sin spruta eller droppbehandling högst en gång i veckan och känner sig friska, berättar Jon Lampa och fortsätter:

– Under min forskarkarriär har jag aldrig tidigare medverkat till resultat som är så direkt viktiga för en sjukdomsgrupp.

SAMTIDIGT KONSTATERAR Jon Lampa att det inte fanns några klara skillnader mellan grupperna avseende röntgenförändringar. Han poängterar att även om resultaten är mycket tydliga, ska de inte tolkas som att biologiska läkemedel är enda sättet att stoppa utvecklingen av RA.

– Det absolut viktigaste för att stoppa nedbrytning av brosk och ben är att sjukdomsdämpande behandling sätts in tidigt. Standardbehandling med metotrexat och kortison har ofta god effekt, även om vår studie visar signifikant bättre effekt med abatacept och certolizumab. Effekten av tocilizumab visade sig också bättre, om än inte signifikant.

När kan då riktlinjerna för tidig behandling av RA ha ändrats så att biologiska läkemedel blir förstahandsval?

– Som medlem i en nationell grupp som tittar på den och andra frågor kring RA-behandling vill jag inte föregripa bedömningen. Men jag kan säga så mycket som att frågan kommer att diskuteras noga de närmaste åren, sannolikt även på det internationella planet.

Avslutningsvis understryker Jon Lampa att RA-patienter redan idag kan vara helt trygga i att läkarna följer bra och tydliga riktlinjer för behandling av RA.

– Riktlinjerna uppdateras regelbundet efter aktuellt kunskapsläge. Man väger för- och nackdelar noga innan man ändrar något. 

Jon Lampa

Gör: Professor i reumatologi och verksamhetschef för medicinska enheten Gastro, hud och reuma vid Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Ålder: 53 år.

Bor: I Stockholm med fru och tre barn.

På fritiden: ”Ägnar mig åt musik. Spelar piano och sjunger.”

Tre biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel kan kort beskrivas som biologiskt framställda läkemedel som verkar genom att blockera inflammationsskapande signalämnen.


De biologiska läkemedel som använts i NordStar-studien:

» Certolizumab som blockerar det inflammationsskapande ämnet TNF.


» Abatacept som reglerar immunförsvaret genom att dämpa T-cellernas funktion.


» Tocilizumab som blockerar det inflammationsskapande ämnet interleukin-6.


Dessa läkemedel används även för att behandla andra reumatiska sjukdomar än RA.

Text: Anne Ralf Hållbus

Ur Reumatikervärlden 1/2024