Under våren har många av våra medlemmar gett sin röst genom att delta i en enkät och dela med sig av sina erfarenheter om tillgången till rehabilitering från norr till söder i Sverige. Har reumatiker tillgång till rehabilitering när de behöver den och får alla den information och planering som behövs? Vi tackar för insatsen och nu finns rapporten där du kan ta del av resultaten.

Över 2 700 medlemmar har deltagit och svarat på enkäten och ger tillsammans värdefulla inblickar hur rehabiliteringen fungerar för reumatiker i Sverige. Många har även lämnat kommentarer i fritextsvar och har visat hur viktig fråga om rehabilitering är. Det hjälper oss att förstå hur en bristande tillgång på rehabilitering inverkar negativt på möjligheter i vardagen och i arbetslivet. Det finns också svar som visar hur rehabilitering ger så mycket positivt som bidrar till möjligheterna att leva ett så bra liv som möjligt med arbete, familj och fritidsintressen. När rehabilitering är tillgänglig kan den betyda allt.

Några centrala resultat

På frågan om hur aktiv sjukdom man har så svarar 64 procent att de har en väldigt eller ganska aktiv sjukdom, 70 procent uppger att sjukdomen påtagligt påverkar deras liv och att de har haft sin diagnos relativt länge.

Ungefär 60 procent uppger att de inte har fått någon rehabilitering de senaste fem åren, 27 procent uppger att de aldrig fått rehabilitering och 28 procent att det är längre än fem år sedan de fick rehabilitering.

En majoritet på 87 procent uppger att de inte får eller har fått någon intensiv rehabilitering (vilket innebär en insats med 5 dagar per vecka under minst 2 veckor) de senaste fem åren. Endast 5 procent uppger exempelvis att de har fått åka på klimatvård utomlands.

Hela 78 procent uppger att de önskar rehabilitering, vilket innebär att även en del av de som haft rehabilitering tidigare eller under de senaste åren efterfrågar rehabilitering. Det man oftast önskar är att få träffa en fysioterapeut.

68 procent uppger att de inte har fått någon information om vilka rehabiliteringsinsatser som finns och hur de skulle kunna få hjälp, 15 procent uppger att de inte vet om de fått information.

Några kommentarer från medlemmar om deras tillgång till rehabilitering

Har bett om rehab redan före pandemin. Fick rehab 2012, 3 dgr/v i öppen vård med mycket bra resultat. Har inte funnits att tillgå de senaste åren tyvärr.

Eftersom jag inte har någon läkare som förstår min reumatiska sjukdom. Diagnos fick jag av min reumatokog som nu är pensionerad och jag har inte fått någon tid till reumatolog på sjukhuset då min allmänläkare inte anser att jag behöver det

Vc ska remittera till RIV men de medger inte då jag fått tidigare.

Olika läkare hela tiden inga svar.

Vet inte om nån rehab för fibro-patienter.

Dagvården nu är inte lika bra upplagd som längre tillbaka. Tidigare mkt bra dagvård, 3 v med blandat anpassat innehåll som har gett fint resultat. Nu mest fys-träning , inte sammanhållet - hela människan behöver ses.

Jag har blivit lite bortglömd, gick på vattengympa men fysioterapeuten där sa att jag måste söka mig till gym istället o träna hemma vilket inte funkar riktigt som vattengympa. jag tycker att alla har rätt till rehabilitering särskilt med min sjukdom.

Inte fått då de lagt ned multimodala rehabteamet plus att jag nekats pga min sjukersättning.

Jag har inte energi kvar för att själv engagera mig i frågan. Har berättat detta för två olika fysioterapeuter, och bett om hjälp för att "sporras". Har inte ork att "tjata" och ta förnyad kontakt gång på gång. Känner mig ignorerad, vilket förstärker min energi- och initiativlöshet/fatigue

Vilka effekter upplever du att rehabilitering ger, eller har gett dig?

(Har tidigare frått rehabilitering.)

Vardagen

70 procent svarar att rehabiliteringen gör att de klarar av vardagen bättre (44 procent stämmer bra och 26 procent stämmer delvis)

Arbetsförmågan

54 procent anser att den förbättrar deras arbetsförmåga (31 procent stämmer bra, 23 procent stämmer delvis)

Fysiskt aktiv

72 procent säger att de kan vara mer fysiskt aktiva (43 procent stämmer bra, 33 procent stämmer delvis)

Mindre ont

68 procent svarar att de får mindre ont (35 procent stämmer bra, 33 procent stämmer delvis)

Minskad sjukdomsaktivitet

54 procent får minskad sjukdomsaktivitet (24 procent stämmer bra och 30 procent stämmer delvis).

Bortfall: Rehabenkäten hade en svarsfrekvens på 13 procent, men med 2700 svar från hela landet ger den ändå en bild av hur rehabiliteringen för reumatiker ser ut i Sverige

Ladda ner sammanfattningar för fler resultat och analyser

Rapporter

Mer läsning

Flertalet av de som svarat har en aktiv sjukdom som påtagligt påverkar deras liv. De har haft sin diagnos relativt länge och bör därför i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer vara välinformerade om sin sjukdom och ha en skriftlig hälsoplan.

Lotta Håkansson, Altinget 5 maj