Småkärlsvaskuliter är allvarliga reumatiska sjukdomar. De kännetecknas av autoimmun inflammation, som kan drabba i princip alla organ och i värsta fall leda till total förstörelse av organet. Men forskning pågår och en ny studie kan förhoppningsvis leda till såväl bättre diagnostik som behandling och uppföljning.

Det är fortfarande oklart vad som triggar småkärlsvaskuliter och vilka molekylära faktorer som sedan driver inflammationen. Det saknas även bra sätt att följa sjukdomaktiviteten när patienten är under behandling. Men en ny studie ska kartlägga vilka immunceller som spelar en nyckelroll tidigt i sjukdomen och vilka signalvägar dessa celler använder sig av.– Med den kunskapen kan vi framöver hitta nya sätt att behandla sjukdomarna, berättar Johanna Dahlqvist, som är ansvarig för projektet.

Forskarna ska även identifiera biomarkörer som är kopplade till hur aktiv sjukdomen är hos patienterna, när dessa är under behandling.

– På så sätt kan man i kliniken snabbare fånga upp patienter där sjukdomen ökar i aktivitet och där behandlingen behöver intensifieras. Vi kommer att analysera nästan 200 olika proteiner i blodprov från patienter. Proteinerna kommer att kopplas till den typ av vaskulitsjukdom som patienten har, men också till hur aktiv sjukdomen var när blodproven togs samt till vilka organ som har attackerats av inflammation, säger Johanna Dahlqvist.

Forskargruppen kommer att studera genuttryck hos immunceller från patienter med småkärlsvaskuliter på cellsnivå. Data över genuttrycket kommer sedan att analyseras utifrån vilka celltyper och gener som är aktiva.

Nyttan för patienten

En ökad kunskap om mekanismerna bakom utvecklingen av småkärlsvaskuliter kan leda till nya sätt att behandla sjukdomarna.– Om vi dessutom kan identifiera biomarkörer som är kopplade till undergrupper av patienter, kan vi kanske utveckla en mer precis och individanpassad behandling av småkärlsvaskuliter. I förlängningen kan vi förhoppningsvis bidra till en mer individualiserad uppföljning av patienter utifrån riskberäkningar och prognos, förklarar Johanna Dahlqvist.

Vad betyder Reumatikerförbundets stöd för dig i din forskning?

– Det betyder väldigt mycket. Tack vare anslaget kan jag göra alla de experiment jag önskar och ta hjälp av en bioinformatiker för dataanalys.

Johanna Dahlqvist

Text: Catharina Bergsten
Bilder: Adobe stock, privat
Ur Forskningsrapporten 2024 – här hittar du den senaste och alla våra forskningsrapporter