Sedan 2019 när Reumatikerförbundet fastställde ett nytt intressepolitiskt program har vi arbetat hårt med att påverka och få igenom krav på bland annat förbättringar i socialförsäkringen. Våra krav att det måste till förbättringar för den som blir sjukskriven, att det ska finnas en rehabiliteringskoordinator på plats i varje region, och att det ska finnas en medicinskt ansvarig för rehabiliteringen.

Förbättrade villkor för sjukskrivna

Under våren har regeringen genomfört flera reformer av socialförsäkringen och i direktiven för Försäkringskassan. Att socialförsäkringen fungerar när man behöver den är viktigt för personer med reumatiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen. Reumatikerförbundet, och många andra, har varit pådrivande i arbetet att förändra dagens sjukförsäkringsregler.

Den 15 mars infördes lagändringen som innebär att den så kallade 180-dagarsregeln slopades. Lagändringen innebär att Försäkringskassan ska skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan hos sjukskrivna mot andra arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden till dag 365, om personen kan förväntas kunna återinträda i  det arbetet hen är sjukrivne från efter dag 365.

Den 8 april ger regeringen ett förslag till en lagändring som innebär att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i sjukperioden ska bedömas mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp istället för mot hela arbetsmarknaden. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

I den tilläggsbudget som presenteras den 16 april lägger tar regeringen beslut om att det ska vara möjligt att göra undantag från prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering mellan dag 180 och 365.

Rehabiliteringskoordinator i varje region

Redan under 2018 uppvaktade Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell för att berätta om Reumatikerförbundets medlemmars behov och kravet på rehabiliteringskoordinator. Samma dag publicerades även en debattartikel i Dagens Samhälle, Stor patientgrupp riskerar bli utan behandling, där Lotta Håkansson lyfte förbundets farhågor.

Inför valet 2018 lade Reumatikerförbundet fram ett antal förslag i syfte att förbättra möjligheterna till rehabilitering. Ett av förslagen var att vi vill se en rehabiliteringskoordinator i varje region.

I december 2019 blev förbundets förslag verklighet, då Riksdagen beslutade om en ny lag som började gälla 1 februari 2020. Lagen innebär att regionerna har skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller komma in i arbetslivet.

Krav på medicinskt ansvariga för rehabilitering i kommunerna (MARs)

Reumatikerförbundet har länge drivit frågan om att det ska vara ett krav att kommunerna har en mediciniskt ansvarig för rehabilitering. En MAR ska vara drivande i utvecklingsfrågor för rehabilitering ur ett patientsäkert och evidensbaserat perspektiv.

Förslaget om krav på MAR togs in i betänkandet  Sammanhållen kunskapsstyrning, SOU, 2020:36, som presenterades i juni 2020.

Nu ingår förslaget i Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner som Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell leder. Utredning ska presentera sitt arbete senast 30 juni 2022. Med stor sannolikhet kommer regeringen sedan att lägga fram ett lagförslag om införande av krav på kommunerna att ha MARs. 

Text: Henrik Mannerstråle

Bild: Adobe

Vill du läsa mer om vårt intressepolitiska program så finns det att läsa mer om här: Reumatikerförbundets intressepolitiska program

Våra medlemmar är tillsammans en stark röst som kan påverka och förändra. Det finns fortfarande mycket att göra!