Nästan alla föräldrar och barn ställer samma frågor om långtidsprognos och sjukdomsorsak när den kroniska reumatiska ledsjukdomen juvenil idiopatisk artrit (JIA) slår till. Men trots att vården har flera olika och ofta effektiva behandlingar kan de här grundläggande frågorna fortfarande inte besvaras. Robin Kahn förklarar att hans forskargrupp vill bidra till ökad kunskap på området genom att studera samsjuklighet i andra sjukdomar, så som cancer, hjärt-kärlsjukdom och psykiska sjukdomar. Gruppen ska också studera socio ekonomiska konsekvenser som exempelvis sjukskrivningar, familjebildning och inkomst. Samtliga barn med JIA samt barn som har sökt för andra bekymmer från rörelseorganen i Skåne under åren 1980–2020 kommer att ingå i studien.

-Vi ska undersöka vilka olika antikroppar som patienterna har och väga samman det med den kliniska bilden. Sedan ska vi låta en dator räkna ut vilken risk som barnet har för att drabbas av JIA, komplikationer till JIA och risk att svara dåligt på mediciner, säger Robin Kahn.

”Att förbundet stöttar oss är särskilt viktigt när det gäller forskning om barn. Det hjälper oss mycket, men det hjälper också föräldrarna att känna sig trygga.”

Nyttan för patienten

Att kartlägga långtidsprognosen för JIA kan hjälpa vården att behandla patienterna på bästa sätt. Men projektet syftar även till att identifiera mekanismer som påverkar hur sjukdomen uppkommer och utvecklas. Som en del i detta ska forskarna studera den inflammatoriska profilen i ledhinnan.

-Makrofager och neutrofiler, olika sorters vita blodkroppar, är viktiga vid uppkomst och reglering av inflammation i ledhinnan. Vi misstänker att sjukdomsförloppet påverkas när den immunologiska processen inte regleras som den ska, säger Robin Kahn.

Gruppen vill även hitta biomarkörer för JIA.
-Om vi kunde identifiera sjukdomsmekanismer och biomarkörer skulle det sammantaget kunna bidra till att patienterna får en bättre behandling i framtiden, säger Robin Kahn.

Vad betyder Reumatikerförbundets stöd för dig i din forskning?

-Framför allt ger det en legitimitet gentemot patienterna. Att förbundet stöttar oss är särskilt viktigt när det gäller forskning om barn. Det hjälper oss mycket, men det hjälper också föräldrarna att känna sig trygga.

Robin Khan

Titel: Docent i barnreumatologi, Lunds Universitet.

Forskning: Barnreumatism – från leden till livet.

Anslag: 155 000 kr

Drivkraft: När jag sitter där med föräldrarna och inte kan ge svar på deras frågor om sjukdomens utveckling och orsak, då väcks en frustration. Samtidigt vet jag att det finns möjligheter att kunna få fram svar. Frustrationen och vetskapen om att vi kan nå ny viktig kunskap driver mig i arbetet.

Text: Catharina Bergsten

Läs mer om Juvenil idiopatisk artrit (JIA)